Ordningsregler

pdfOrdningsregler

Ordningsregler Brf Körveln Uppsala

fastställda av styrelsen 2012-11-19

fastställda av föreningsstämman 2013-04-17

Bostadsrättslagens 7 kap och föreningens stadgar redovisar bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter i förhållandet som medlem i Bostadsrättsföreningen Körveln. Lagens 7 kap 9 § ålägger bostadsrättshavaren att vid lägenhetens nyttjande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Denne ska rätta sig efter de ordningsregler och särskilda föreskrifter som bostadsrättsföreningen meddelar. Bostadsrättshavaren har att se till, att vad som åligger denne själv iakttages av dennes gäster och av annan som inrymts i lägenheten, eller som där utför arbete för dennes räkning.

Bostadsrättshavare som bryter mot ordningsreglerna riskerar att nyttjanderätten förverkas enligt Bostadsrättslagen 7 kap 18 §, samt enligt bostadsrättsföreningen Körvelns stadgar.

För dessa ordningsregler gäller att:

• De är komplement till lagar och stadgar
• Överträdelse kan medföra förverkande av bostadsrätten
• Styrelsen beslutar om och antar ordningsregler

Med stöd av 7 kap i bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande ordningsregler.

Ordningsregler

Ansvar

• Bostadsrättshavaren skall vara aktsam om och väl vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.

• Bostadsrättshavare skall följa föreningens stadgar och övriga föreskrifter

• Vid renovering skall föreningens föreskrifter följas

Hänsyn

• Ljudnivån i lägenheterna skall hållas på en nivå så att man ej stör sina grannar. Före klockan 07.00 och efter klockan 23.00 skall alltid låg ljudnivå gälla.

• Störande hantverksarbete skall förläggas mellan klockan 08:00 och klockan 19:00.

• Endast el- och gasolgrillar får användas på balkong/uteplats, tänk på att förekomst av rök och matos kan orsaka störningar för dina grannar.

• Det är förbjudet att utfodra djur på föreningens område.

• Piska eller skaka ej mattor från balkonger eller i trapphus.

Gemensamma utrymmen och fastigheter

• Trapphus får ej användas som förvaringsutrymme på grund av brandrisk och behov av snabb evakuering.

• Barnvagnsförråden är i första hand avsedda för barnvagnar.

• Vid användning av tvättstuga är medlem skyldig att rätta sig efter de föreskrifter om utrustning och ordning som anslagits i dessa utrymmen.

• Uppstår skada på fastighet skall vicevärd kontaktas. Vid akut skada på fastighet utanför kontorstid kontakta fastighetsjouren.

• Vid upptäckt av ohyra skall vicevärd kontaktas.

• Antenner och paraboler får inte monteras på balkongräcket eller på fasaden.

• Grovsopor skall läggas i föreningens containrar. Följ föreskrifterna vid containrarna.

• Källsortering skall ske enligt anvisningar. Paketera sopor väl innan de slängs i sopkärl.

Husdjur

• Rastning av husdjur inom föreningens område är förbjudet.

• Husdjur skall hållas kopplade och under uppsikt inom föreningens område.

Trafik

• Parkering på gårdarna är ej tillåtet med undantag för i- och urlastning.

• Fordon får ej framföras fortare än 10 km/tim inne på våra gårdar.

• Det är förbjudet att röka på lekplatserna