Ordningsregler

Bostadsrättslagens 7 kap och föreningens stadgar redovisar bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter i förhållandet som medlem i Bostadsrättsföreningen Körveln. Lagens 7 kap 9 § ålägger bostadsrättshavaren att vid lägenhetens nyttjande iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Denne ska rätta sig efter de ordningsregler och särskilda föreskrifter som bostadsrättsföreningen meddelar. Bostadsrättshavaren har att se till, att vad som åligger denne själv iakttages av dennes gäster och av annan som inrymts i lägenheten, eller som där utför arbete för dennes räkning.

Bostadsrättshavare som bryter mot ordningsreglerna riskerar att nyttjanderätten förverkas enligt Bostadsrättslagen 7 kap 18 §, samt enligt bostadsrättsföreningen Körvelns stadgarna.

För dessa ordningsregler gäller att:

 • De är komplement till lagar och stadgar
 • Överträdelse kan medföra förverkande av bostadsrätten
 • Styrelsen beslutar om och antar ordningsregler

Med stöd av 7 kap i bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen utfärdat följande ordningsregler.

Ansvar

 • Bostadsrättshavaren skall vara aktsam om och väl vårda såväl egen lägenhet som föreningens egendom i övrigt.
 • Bostadsrättshavare skall följa föreningens stadgar och övriga föreskrifter
 • Vid renovering skall föreningens föreskrifter följas

 

Hänsyn

 • Ljudnivån i lägenheterna skall hållas på en nivå så att man ej stör sina grannar. Före klockan 07.00 och efter klockan 23.00 skall alltid låg ljudnivå gälla.
 • Störande hantverksarbete skall förläggas mellan klockan 08:00 och klockan 19:00.
 • Endast el-grill får användas på balkong/uteplats, tänk på att förekomst av rök och matos kan orsaka störningar för dina grannar.
 • Meddela gärna era grannar när ni ska renovera för att undvika irritation.
 • Det är förbjudet att utfodra djur på föreningens område.
 • Piska eller skaka ej mattor från balkonger eller i trapphus.
 • Kolgrill får användas ute på föreningens ytor en bit från husen.
 • Enligt lag är det förbjudet att röka på lekplatserna.
 • Bostadsrättshavaren ska hålla rent framför sin uteplats, inga grillar, egna utemöbler etc får stå framme, dessa ska förvaras innanför sin uteplats.

 

Gemensamma utrymmen och fastigheter

 • Trapphus får ej användas som förvaringsutrymme på grund av brandrisk och behov av snabb evakuering.
 • Barnvagnsförråden är i första hand avsedda för barnvagnar.
 • Vid användning av tvättstuga, är medlem skyldig att rätta sig efter de föreskrifter om utrustning och ordning som anslagits i dessa utrymmen.
 • Uppstår skada på fastighet skall styrelsen kontaktas. Vid akut skada på fastighet utanför kontorstid (16-07) kontakta fastighetsjouren.
 • Vid upptäckt av ohyra skall Anticimex kontaktas samt informera styrelse.
 • Antenner och paraboler får inte monteras på balkongräcket eller på fasaden.
 • Grovsopor skall läggas i föreningens containrar. Följ föreskrifterna vid containrarna.
 • Källsortering skall ske enligt anvisningar. Paketera sopor väl innan de slängs i sopkärl.
 • Pubens ordningsregler och checklista för brandskydd ska efterföljas vid nyttjande av lokalen.
 • Det är ej tillåtet att ha kyl och/eller frys inkopplade i varken förråd eller på balkong.

 

Husdjur

 • Rastning av husdjur inom föreningens område är förbjudet.
 • Husdjur skall hållas kopplade och under uppsikt inom föreningens område.

 

Trafik

 • Parkering på gårdarna är ej tillåtet med undantag för i- och urlastning.
 • Fordon får ej framföras fortare än 10 km/tim inne på våra gårdar.