Obligatorisk ventilationskontroll är ett myndighetskrav och ska genomföras regelbundet Ansvaret för genomförandet är fastighetsägare/bostadsrättsförening. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Målet är att vi ska ha en bra boendemiljö med avseende på luften i våra lägenheter.

Under 2016 ska föreningens OVK genomföras, vi startar aktivitet i mitten på februari. Arbetet kommer att pågå under några månader och innebär att ventilationskanaler kommer att rengöras, alla installationer (kökskåpor och köksfläktar), frånluftsdon och tilluftsventiler kontrolleras och injusteras. Det företag föreningen har anlitat är Upplands Ventilationsservice.

Ventilationssystem

Våra fastigheter är utrustade med fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda och tilluftsflödena sker via ventiler ovanför fönster i sovrum och vardagsrum. För varje trappuppgång suger en gemensam fläkt ut luft från lägenheten via kåpa eller ventil i köket och via en ventil från toaletter. Den luft som sugs ut ersätts genom att ny luft sugs in via ventilerna ovanför fönstren. Vid injusteringen av ventilationen balanseras luften mellan de 4 lägenheterna i trappuppgången och därför krävs det att alla installerade fläktar och don är av rätt typ och fungerar.

Efter att injusteringen är genomförd får ej kåpor eller don ändras då en ändring påverkar balanseringen av alla lägenheterna i trappuppgången.

Arbetsordning OVK och injustering

Arbetet kommer att bedrivas hus för hus och arbetsordningen kommer att vara:

1. Avisering i din brevlåda ca 1 vecka innan arbetet utförs.

2  Rengöring av kanaler och kontroll av installationer , frånluftsdon och tilluftsventiler.

3. Reparationer eller utbyte av trasiga/ felaktiga installationer och don.

4. Injustering av ventilation enligt projekterade värden.

Syftet med kontrollerna och injusteringen är att säkerställa funktionen för våra ventilationssystem. Det innebär kontroll av att befintliga installationer är gjorda enligt gällande krav. I de fall där installationer är felaktigt utförda eller trasiga kommer dessa att behöva rättas till för att säkerställa en fungerande ventilation i alla lägenheter.

Mitt ansvar som bostadsrättsinnehavare

Du måste ge entreprenören tillträde till din bostadsrätt så att kontroll, rengöring och injustering kan genomföras enligt tidplan.

Du ansvarar för de installationer som är gjorda i din lägenhet och om du har felaktiga eller trasiga installationer så är det du som ansvarar för återställande.  

Hur hantera trasiga eller felaktiga installationer

Om företaget som är anlitat för arbetet finner att du har installationer som äventyrar föreningens möjlighet att justera in ventilationen i fastigheten kommer de att lämna ett förslag på vad som behöver göras. Du kan då antingen ge dem i uppdrag att utföra arbetet eller själv inom två veckor åtgärda det som påpekats.