Årets föreningsstämma hölls den 17 april i hörsalen på Årstagården. Totalt deltog 80 personer. Mötet inleddes som vanligt med registrering och lite underhållning av våra bekanta artister från förra året Kent Wennmans Trio. De blandade musik från 50 och 60 talen och frammanade även en del allsång, det hela var mycket uppskattat av deltagarna.


Efter underhållning och kaffe med tårta så inleddes stämman med att Ordförande Mikael Vikström hälsade alla välkomna. Till mötesordförande utsågs traditionsenligt Lars S Björndalen som tackade för förtroendet och öppnade stämmoförhandlingarna.
Efter formalian med val av protokollförare och justeringsmän och så vidare föredrog Mikael Vikström Styrelsens årsredovisning. För några av de förändringar som styrelsen fokuserat på under året gjordes särskilda presentationer där Johan Nygren presenterade föreningens nya hemsida. Det förnyade sättet att välkomna nya medlemmar till föreningen presenterades av Håkan Wedin. Slutligen så föredrog Johan Ånöstam föreningens resultat för verksamhetsåret 2012.
Stämman beslutade om resultat och balansräkning samt att disponera årets vinst enligt styrelsens förslag.
Valberedningen presenterade förslag på styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Stämman beslutade i enighet med valberedningens förslag och beslutade även att styrelsen konstituerar sig själv.
Efter dessa val var det dags att välja valberedning och där återvaldes Anders Pettersson (Sammankallande), Fredrik Värngren och Hans Karlsson.
Styrelsen hade hänskjutit tre frågor till stämman och för dessa tre beslutade stämman i linje med styrelsens förslag.
Efter detta så avslutade stämman, mötesordföranden tackade för förtroendet önskade alla en härlig sommar och ett bra år.

Vid det konstituerande mötet beslutades följande:

Mikael Vikström   Ordförande
Håkan Wedin   Vice Ordförande
Mariahelena Persson   Ledamot
Johan Nygren   Ledamot
Mathias Söderholm   Ledamot
Johan Ånöstam   Suppleant
Anne Berlin   Suppleant